Phần mềm bản quyền CA ARCserve Backup r16
  • Hỗ trợ Windows 2012 R2
  • Hỗ trợ Hyper-V 2012 R2 Hyper-V
  • Hỗ trợ vSphere 5.5

Phần mềm CA ARCserve ® High Availability cung cấp các khả năng sẵn sàng cao cho các ứng dụng quan trọng nhất của bạn và dữ liệu, bao gồm cả Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint và Internet Information Services (IIS), và Oracle và máy chủ BlackBerry, cũng như các ứng dụng kinh doanh cụ thể khác. CA ARCserve High Availability bảo vệ Windows, Linux và UNIX, các ứng dụng và dữ liệu trong cả hai môi trường máy chủ vật lý và ảo hóa trung tâm dữ liệu của bạn tại các văn phòng từ xa, và có thể được triển khai trên trang web, web-offline và trên đám mây.  Sản phẩm có thể bổ sung bất cứ giải pháp backup nào mà bạn sử dụng để cung cấp một chiến lược toàn diện hơn cho hệ thống sẵn có và bảo vệ dữ liệu. Trong ARCserve RHA 16.5 Service Pack 2, chúng tôi vui mừng thông báo những khả năng mới như sau:

Windows 2012 R2 hỗ trợ Full System Scenario

- Tính năng này giờ đây cung cấp khả năng tạo ra toàn bộ các kịch bản hệ thống cho Windows 2012 R2

- Full System Protection for Windows 2012 R2 mang đến khả năng bảo vệ Windows 2012 R2 trong khi cùng một lúc sao chép tất cả các thay đổi được thực hiện trên các máy chủ Master, do đó loại bỏ sự cần thiết phải quản lý hệ điều hành và gói dịch vụ ứng dụng hoặc sửa chữa trên nhiều máy tính

Hỗ trợ Hyper-V 2012 R2 Hyper-V Scenario

- Tính năng này giờ đây cung cấp khả năng tạo ra các kịch bản Hyper-V cho Hyper-V 2012 R2

- Người dùng có thể sẵn sàng triển khai bảo vệ cho Hyper-V 2012 R2 trong môi trường của họ, và tăng cường khả năng kiểm soát RPOs và RTO

vSphere 5.5 cho hỗ trợ Full System Scenario

- Tính năng này giờ đây cung cấp khả năng tạo ra các kịch bản hệ thống đầy đủ cho vSphere 5.5.

- Bảo vệ toàn hệ thống cho vSphere 5.5 cho khả năng bảo vệ quan trọng vSphere 5.5 máy trong khi cùng một lúc sao chép tất cả các thay đổi được thực hiện trên các máy chủ Master, do đó loại bỏ sự cần thiết phải quản lý hệ điều hành và ứng dụng dịch vụ gói hoặc sửa chữa nóng trên nhiều máy tính.

Sản phẩm khác

Không tìm thấy sản phẩm phù hợp